Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Schizonepeta & Siler Formula 748B - 100 Capsules

Sun Ten Schizonepeta & Siler Formula 748B - 100 Capsules

Regular price $21.60
Regular price Sale price $21.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Dry ginger root (gan jiang), Fang-feng root (fang feng), Forsythia fruit (lian qiao), Peucedanum root (qian hu), Notopterygium root (qiang huo), Mentha herb (bo he), Schizonepeta herb (jing jie), Pubescent angelica root (du huo), Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Chinese licorice root (gan cao), Platycodon root (jie geng), Chih-ko fruit (zhi ke), Cnidium root (chuan xiong).
View full details