Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Scute & Cimicifuga Combination 752 Granules - 100g

Sun Ten Scute & Cimicifuga Combination 752 Granules - 100g

Regular price $33.40
Regular price Sale price $33.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Scute root (huang qin), Cimicifuga root (sheng ma), Forsythia fruit (lian qiao), Isatis root (ban lan gen),Arctium fruit (niu bang zi), Lashiosphaera spore (ma bo), Silkworm (bai jiang can), Mentha herb (bo he), Citrus peel (chen pi), Bupleurum root (chai hu), Coptis root (huang lian), Chinese licorice root (gan cao), Platycodon root (jie geng), Scrophularia root (xuan shen).
View full details