Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Siler & Astragalus Formula 765B - 100 Capsules

Sun Ten Siler & Astragalus Formula 765B - 100 Capsules

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Fang-feng root (fang feng), Astragalus root (huang qi), Atractylodes root (bai zhu), Ginger (Fresh) (sheng jiang), Jujube (da zao).
View full details