Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Bupleurum Formula 826B - 100 Capsules

Sun Ten Tang-kuei & Bupleurum Formula 826B - 100 Capsules

Regular price $20.60
Regular price Sale price $20.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu),Poria sclerotium (fu ling), Chinese licorice root & rhizome (gan cao), Chinese mint aboveground parts (bo he), Ginger fresh rhizome (sheng jiang).
View full details