Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Ginseng Eight Combination 848B - 100 Capsules

Sun Ten Tang-kuei & Ginseng Eight Combination 848B - 100 Capsules

Regular price $20.40
Regular price Sale price $20.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Poria (fu ling), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao).
View full details