Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Jujube Combination 852M Granules - 100g

Sun Ten Tang-kuei & Jujube Combination 852M Granules - 100g

Regular price $29.80
Regular price Sale price $29.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Cinnamon twig (gui zhi), Jujube fruit (da zao), White peony root (bai shao), Cinnamon bark (gui pi), Tetrapanax (tong cao), Chinese licorice root (gan cao).
View full details