Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei Sixteen Herb Combination 814 Granules - 100g

Sun Ten Tang-kuei Sixteen Herb Combination 814 Granules - 100g

Regular price $27.20
Regular price Sale price $27.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Oriental ginseng root (ren shen), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Aucklandia lappa root (mu xiang), Areca seed (bing lang zi), Platycodon root (jie geng), Chih-ko fruit (zhi ke), Magnolia bark (hou pu), Perilla herb (zi su ye), Lindera root (wu Yao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Cinnamon bark (rou gui), Fragrant angelica (bai zhi).
View full details