Skip to product information
1 of 1

Tanglong Herbs

Tanglong Xiang Sha Liu Jun Pian - 60 Tablets

Tanglong Xiang Sha Liu Jun Pian - 60 Tablets

Regular price $16.00
Regular price Sale price $16.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

by American Healing Technologies

Supplements Qi, invigorates the Spleen and regulates the Stomach. Available in 60 tablets.

Ingredients

Atractylodes (Bai Zhu) rhizome, Poria (Fu Ling), Codonopsis (Dang Shen) root, Pinellia (Ban Xia) rhizome, Chinese amomum (Sha Ren) fruit, Tangerine (Chen Pi) peel, Cyperus (Xiang Fu) rhizome, Chinese licorice (Gan Cao) root, Jujube (Da Zao) date, Dried ginger (Gan Jiang) root
View full details