Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Brocade Sinews - 60 Tablets

Three Treasures Brocade Sinews - 60 Tablets

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

by Giovanni Maciocia - 60 tablets

Three Treasures Brocade Sinews is formulated to treat musculo-skeletal problems from Liver-Blood not nourishing the sinews.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Dang Shen (Radix Codonopsis), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Shu Di Huang(Radix Rehmanniae Preparata), Gou Qi Zi (Fructus Lycii), Sang Ji Sheng (Herba Taxilli), Sang Zhi(Ramulus Mori), Wei Ling Xian (Radix Clematidis), Mu Gua (Fructus Chaenomelis), Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis), Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae), Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi), Fu Ling(Poria), Yi Yi Ren (Semen Coicis), Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis), Zhi Gan Cao(Radix Glycyrrhizae Preparata)
View full details