Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Clear the Root - 60 Tablets

Three Treasures Clear the Root - 60 Tablets

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

by Giovanni Maciocia - 60 tablets

Three Treasures Clear the Root is formulated to tonify Qi, nourish Kidney-Yin, drain Damp-Heat, move Blood, separate the clear from the turbid, soften hardness (masses), and resolve Toxic Heat.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Huang Qi (Radix Astragali), Rou Gui (Cortex Cinnamomi), Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Huang Bo (Cortex Phellodendri), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Yi Yi Ren (Semen Coicis), Bie Xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae), Wang Bu Liu (Xing Semen Vaccariae), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii), Bai Hua She She Cao (Herba Hedyotis Diffusae), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae), Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris), Shi Wei (Folium Pyrrosiae), Hai Jin Sha (Herba Lygodii), Kun Bu (Thallus Eckloniae)
View full details