Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Little Treasures Dry Sleep

Three Treasures Little Treasures Dry Sleep

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Bu Zhong Yi Qi Tang - 1 fl oz

Little Treasures Dry Sleep is formulated to treat nocturnal enuresis by tonifying and lifting Spleen-Qi and Kidney-Qi. It secondarily also clears Heat as this may be a secondary factor in this condition. Available in 1 fl. oz. bottles.

Action: Tonify and lift Qi of the Spleen and Kidneys, astringe, calm the Mind
Patterns: Deficiency and sinking of Spleen- and Kidney-Qi
Indications: Nocturnal enuresis, slightly weak and quiet child, possibly short-sighted, poor appetite, tiredness
Tongue: Pale
Pulse: Weak

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Huang Qi (Radix Astragali), 
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis macrocephalae), 
Shan Yao (Radix Dioscoreae), 
Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati), 
Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 
Fu Pen Zi (Fructus Rubi), 
Qian Shi (Semen Euryalis), 
Chen Pi (Pericarpium Citri reticulatae), 
Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), 
Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae), 
Chai Hu (Radix Bupleuri), 
Shan Zhi Zi (Fructus Gardenia), 
Che Qian Zi (Semen Plantaginis), 
Suan Zao Ren (Semen Ziziphi spinosae), 
Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae preparata), 
Da Zao (Fructus Ziziphi jujubae rubrae)

View full details