Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Nourish the Soul - 60 Tablets

Three Treasures Nourish the Soul - 60 Tablets

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

by Giovanni Maciocia - Suan Zao Ren Tang - 60 tablets

Three Treasures Nourish the Soul is formulated to treat insomnia and anxiety by nourishing Liver- and Heart-Yin.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Fu Shen (Sclerotium Poriae Pararadicis), Zhi Mu (Radix Anemarrhenae), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Mai Men Dong (Radix Ophiopogonis), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Bai Zi Ren (Semen Biotae), Gou Teng (Ramulus Uncariae Cum Uncis), Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae uralensis)
View full details