Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Soothe the Shen - 60 Tablets

Three Treasures Soothe the Shen - 60 Tablets

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

by Giovanni Maciocia - Gan Mai Da Zao Tang - 60 tablets

Three Treasures Soothe the Shen is formulated to tonify Qi and nourish Yin of Heart, Lungs, Spleen and Liver for depression and anxiety.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae preparata), Fu Xiao Mai (Fructus Tritici levis), Da Zao (Radix Scutellariae), Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae), Bai He (Bulbus Lilii), Dang Gui (Radix Angelicae sinensis), Wu Wei (Zi Fructus Schisandrae), He Huan Pi (Cortex Albiziae), Yuan Zhi (Radix Polygalae), Fo Shou (Fructus Citri Sarcodactylis), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi spinosae)

Contains gluten. Fu Xiao Mai (wheat)
View full details