Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Cool the Menses

Three Treasures Women's Treasure Cool the Menses

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Qing Re Zhi Beng Tang - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Cool the Menses is formulated to cool Blood and stop bleeding.

Ingredients

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba ), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Huang Qin (Radix Scutellariae), Huang Bai (Cortex Phellodendri), Xu Duan (Radix Dipsaci), Han Lian Cao (Herba Ecliptae), Qing Hao (Herba Artemisiae Annuae), Di Yu (Radix Sanguisorbae), Qian Cao Gen (Radix Rubiae), Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae), Ou Jie (Rhizomatis Nelumbinis Nodus), Gui Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis€¨), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Xian He Cao (Herba Agrimoniae), Ce Bai Ye (Cacumen Biotae), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae uralensis), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
View full details