Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Ease the Journey Yang

Three Treasures Women's Treasure Ease the Journey Yang

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

You Gui Wan - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Ease the Journey Yang is formulated to tonify and warm Kidney-Yang, fill the Essence, nourish Blood, strengthen the Will-Power.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Rou Gui (Cortex Cinnamomi), Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis Preparata), Zhi Mu (Radix Anemarrhenae), Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae), Di Gu Pi (Cortex Lycii)
View full details