Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Female Treasure

Three Treasures Women's Treasure Female Treasure

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Kun Bao Tang -Qi Ju Di Huang Wan - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Female Treasure is formulated to nourish Liver-Yin and Kidney-Yin, subdue Liver-Yang, clear Empty-Heat, calm the Mind, and settle the Ethereal Soul.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Tian Men Dong (Radix Asparagi), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi), Ju Hua (Flos Chrysanthemi), Huang Qin (Radix Scutellariae), Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Ze Xie (Rhizoma Alismatis), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Fu Ling (Poria), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae), Di Gu Pi (Cortex Lycii), Gu Ya (Fructus Oryzae Germinatus)
View full details