Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Growing Jade

Three Treasures Women's Treasure Growing Jade

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Yang Jing Zhong Yu Tang - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Growing Jade is formulated to stimulate fertility by nourishing Kidney-Yin.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Dang Gui (Radix Angelicae Sinesis, Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi), Han Lian Cao (Herba Ecliptae), Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Yi Mu Cao (Herba Leonuri), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), Tu Si Zi (Semen Cusutae), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Fu Ling (Poria)
View full details