Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Invigorate Blood & Stem the Flow

Three Treasures Women's Treasure Invigorate Blood & Stem the Flow

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tao Hong Si Wu Tang - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Invigorate Blood & Stem the Flow is formulated to invigorate Blood and reduce menstrual blood flow if it is excessive.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Tao Ren (Semen Persicae), Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii), Pu Huang (Pollen Typhae), Qian Cao Gen (Radix Rubiae), San Qi (Radix Notoginseng ), Xian He Cao (Herba Agrimoniae€¨), Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae), Xiang Fu (Rhizoma Cyperi), Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
View full details