Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Nourish Yin & Restrain the Flow

Three Treasures Women's Treasure Nourish Yin & Restrain the Flow

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Zuo Gui Wan -Er Zhi Wan -Liang Di Tang - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Nourish Yin & Restrain the Flow is formulated to Tonify Qi and Yin to stop excessive menstrual bleeding.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Tu Si Zi (Semen Cuscutae ), Huang Jing (Rhizoma Polygonati), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Xian He Cao (Herba Agrimoniae), Ce Bai Ye (Cacumen Biotae ), Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae ), Fu Ling (Poria), Gu Ya (Fructus Oryzae Germinatus)
View full details