Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Planting Seeds

Three Treasures Women's Treasure Planting Seeds

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Bu Shen Gu Chong Wan - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Women's Treasure Planting Seeds is formulated to treat recurrent miscarriage by tonifying Kid?ney-Yang, nourishing Blood and tonifying and raising Qi.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Xu Duan (Radix Dipsaci), Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata), Gou Qi Zi (Fructus Lycii Chinensis), Ren Shen (Radix Ginseng), Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), Da Zao (Fructus Jujubae), Sha Ren (Fructus Amomi), Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae), Shan Yao (Rhizoma Discoreae), Huang Qin (Radix Scutellariae)
View full details