Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Restrain the Flow

Three Treasures Women's Treasure Restrain the Flow

Regular price $24.00
Regular price Sale price $24.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Gu Ben Zhi Beng Tang -Yi Qi Gu Chong Tang - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Restrain the Flow is formulated to treat heavy menstrual bleeding deriving from deficient Qi failing to hold Blood.

Download the Three Treasures catalog.

Ingredients

Huang Qi (Radix Astragali), Ren Shen (Radix Ginseng), Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Xian He Cao (Herba Agrimoniae), Ce Bai Ye (Cacumen Biotae), Jing Jie (Herba Schizonepetae), Xu Duan (Radix Dipsaci), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae), Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis), Shan Zhu Yu (Fructus Corni), San Qi (Radix Notoginseng)
View full details