Skip to product information
1 of 1

Three Treasures

Three Treasures Women's Treasure Warm the Mansion

Three Treasures Women's Treasure Warm the Mansion

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ai Fu Nuan Gong Wan Ju He Wan - 60 tablets

Three Treasures Women's Treasure Warm the Mansion is formulated to tonify Kidney-Yang and expel Cold from the Uterus.

Ingredients

Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi Cassiae), Ai Ye (Folium Artemisiae Argyi), Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae), Rou Gui (Cortex Cinnamomi), Wu Yao (Radix Linderae), Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), Xu Duan (Radix Dipsaci), Tu Si Zi (Semen Cuscutae), Mu Dan Pi (Cortex Moutan), Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
View full details