Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Vitality - Granules (100g)

Vitality - Granules (100g)

Regular price $39.58
Regular price Sale price $39.58
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Men's Health Formula / Fertility Support / Women's Health Formula

TCM Function

 • Tonifies Kidney yang and jing (essence)

Ingredients

 • Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
 • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
 • Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Suo Yang (Herba Cynomorii)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 • She Chuang Zi (Fructus Cnidii)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
View full details