Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Calamus & Carthamus Formula - Capsules (100 count)

Calamus & Carthamus Formula - Capsules (100 count)

Regular price $25.45
Regular price Sale price $25.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Zheng Gu Zi Jin Dan - Capsules (100 count)

Subcategories & Applications

 • Blood-Regulating Formulas

Ingredients

 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 13.5%
 • Lian Zi (Semen Nelumbinis), 13.5%
 • Fu Ling (Poria), 13.5%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 13.5%
 • Ding Xiang (Flos Caryophylli), 6.8%
 • Mu Xiang (Radix Aucklandiae), 6.8%
 • Xue Jie (Sanguis Draconis), 6.8%
 • Er Cha (Catechu), 6.8%
 • Shu Da Huang (Rx/Rz Rhei Prep), 6.8%
 • Hong Hua (Flos Carthami), 6.8%
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 3.4%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 2.0%
View full details